Kohti vetovoimaisempaa Lahtea

Avoimempaa päätöksenteko

Lahdessa on herännyt paljon keskustelua tehtyjen päätösten taustoista ja vaikuttavista tekijöistä. Jatkossa päätösten valmisteluiden ja prosessien tulisi perustua avoimempaan linjaan ja tiedottamiseen. Nykyinen toiminta antaa liikaa valtaa salaliittoteorioille ja spekulaatiolle. Päätökset tulee perustaa avoimesti esitetyille faktoille ja tutkimustiedolle, vain näin voidaan luottamusta kaupungin päätöksentekoon hiljalleen palauttaa.

Tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa

Avoimuuden lisäksi päätösten tulisi olla tulevaisuuteen katsovia. Monet päätökset alkavat vaikuttaa vasta pidemmällä aikavälillä, jolloin niiden perusteidenkin tulisi olla tulevaisuuden muutokset huomioivia. Lisäksi uusien toimintamallien kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden muuttuvaan ympäristöön on tärkeää. Uuden teknologian mukanaan tuomat edut kannattaa valjastaa hyödylliseen käyttöön uusien parempien palveluiden ja käytäntöjen luomiseksi.

Tasapainoinen talous on toimivan kaupungin perusta.

Kaupungin talouden tulee olla tasapainossa, menojen on suhteuduttava tuloihin. Kaupungin talouden tulisi perustua järkevään ja kannustavaan vero-politiikkaan, jonka avulla veropohja (maksajien joukko) pidetään mahdollisimman laajana. Veroasteen tulisi pystyä pitämään järkevällä tasolla, jotta alue nähdään myös taloudellisesti houkuttelevana asumiseen ja yrittämiseen. Kaupungin kulurakennetta on tarvittaessa pystyttävä tarkastelemaan kriittisesti, jos jokin toiminto ei enää vastaan olemassa olevaa tarvetta on asia korjattava ja resurssit ohjattava uudelleen tehokkaampaan käyttöön.

Tavoitettava kaupunki

Lahti on alueellisesti iso kaupunki, joka tuo omat haasteensa liikkumisen järjestämiseen. Koko kaupunki on pidettävä tavoitettavana myös yksityisautoilla. Joukkoliikennettä tulee kehittää alueilla joissa siitä saadaan irti paras tehokkuus. Keskustaa kuten muutakin kaupungin liikennesuunnittelua tulee toteuttaa ja kehittää niin että se huomioi tasapuolisesti kaikkia liikkumisen muotoja. Myös kaupungin keskusta tulee olla helposti ja sujuvasti tavoitettavissa myös autolla.

Yhteisöjen ja yksilöiden aktivoinnin tukeminen

Koska resurssit ovat usein rajalliset on niitä hyödyllistä kohdistaa hankkeisiin ja kohteisiin joissa niistä syntyy ylimääräistä lisäarvoa. Aktiivisia yhteisöjä ja projekteja tulisi tukea mahdollisuuksien mukaan erilaisilla panostuksilla. Esimerkiksi tarjota nuorille ja lapsille vapaaehtoisia toimintoja tarjoaville tahoille tiloja ja välineitä käyttöön toiminnan tueksi. Tämänkaltaisilla pienillä panostuksilla saadaan helposti aikaan panostuksiin verrattuna isoa hyötyä. Sama periaate toimii myös pieniin alueellisiin kehitysprojekteihin. Tuodaan pieniltä kyliltä tuttua tekemisen ja "talkoiden" kulttuuria myös osaksi Lahtelaista toimintakulttuuria.

Kaupungin johtamisjärjestelmä / Pormestarimalli

Suunnitteilla ollut pormestarimalli olisi aika hylätä kokonaan. Kaupungin virkajohto ja johtamisjärjestelmä voidaan uudistaa ilman pormestarimalliakin. Muista isoista kaupungeista on jo saatu viitteitä, että järjestelmä ei välttämättä vie asioita hyvään suuntaan, ja pätevien ehdokkaiden löytäminen tehtävään voi olla vaikeaa. Lisäksi osan puolueista näkemyksen mukaan pormestari tulisi lopulta valita omalla sisäpiirillä, joka ei todellakaan ole keino lisätä päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.